Ledenvergadering KLN gaat digitaal

De algemene ledenvergadering van KLN op 7 november 2020 wordt digitaal!

In verband met de sterke stijging van Covid-19 besmettingen vindt het bestuur van KLN op dit moment niet verantwoord om een fysieke vergadering te houden waarbij bezoekers uit het gehele land aanwezig zijn en ook omdat veel van de bezoekers in een risicogroep vallen. Verder wordt het ook steeds meer onzeker of wij op 7 november wel een fysieke vergadering kunnen houden met het gebruikelijke aantal bezoekers.

De agenda is voor deze gelegenheid ingekort tot het reglementaire minimum. Het jaarboek bevat wel de gebruikelijke zaken zoals notulen en de verslagen van de diverse commissies.

De agenda luidt:

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen de vergadering betreffende
 3. Benoeming stembureau
 4. Jaarverslag secretaris
 5. Financiële verslagen van de penningmeester
  a. Jaarrekening 2019 KLN
  b. Verslag kascontrolecommissie en vaststellen jaarrekening
  c. Decharge bestuur
  d. Benoeming kascontrolecommissie
 6. Behandeling bestuursvoorstellen
 7. Behandeling voorstellen afdelingen en verenigingen
 8. Bestuursverkiezing
 9. Benoeming lid van de Commissie Geschillen en Juridische zaken
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Voor de digitale Algemene Ledenvergadering (ALV) worden nu alleen de plaatselijke verenigingen die de senior- en jeugdleden vertegenwoordigen en de overige stemgerechtigde leden persoonlijk uitgenodigd:

 • plaatselijke verenigingen;
 • speciaalclubs;
 • tentoonstellingsorganisaties;
 • keurmeestersvereniging KKV en HKV;
 • erevoorzitters en ereleden;
 • leden van verdiensten;
 • serviceleden (liefhebbersleden).
  Ook de provinciale afdelingen zijn uitgenodigd.

Het jaarboek over het verslagjaar 2019 en alle bijlagen staan op de website van KLN onder het menu Verenigingsinfo / Landelijk / Bondsvergadering , maar staan hieronder ook gelinkt.

Het bestuur van KLN


Directe links naar jaarboek 2019 en alle bijlagen:

VPKV