Noordshow, de stand van zaken

De Dierenparade Noordshow kan niet langer beschikken over de locatie in Assen, het huurcontact is beëindigd en de eigenaar Libéma heeft de locatie te koop staan. Vorenstaande betekent dat de Dierenparade Noordshow niet kan plaatsvinden in het eerste volle weekend van januari 2022.
Het bestuur van de Noordshow heeft haar verantwoordelijkheid genomen en meerdere mogelijk geschikte locaties bezocht. Uiteindelijk bleken twee locaties in Noordoost Nederland te voldoen aan de eis van een vloer oppervlak van 10 – 15.000 m2 en de beschikbaarheid van 10 – 12 dagen.
Het bestuur van de Dierenparade Noordshow wil na overleg met de aangesloten verenigingen en vrijwilligers opteren voor de optie Hardenberg.

De voorzitters van KLN en NBS hebben met elkaar gesproken over de ontstane situatie. Beiden zijn het erover eens dat deze situatie niet mag leiden tot polarisatie en verwijdering tussen de verschillende tentoonstellingsorganisaties en bonden. Juist nu, onze liefhebberij heeft het al lange tijd moeilijk, moeten wij met elkaar in gezamenlijkheid tot toekomstbestendige oplossingen komen.
Momenteel vindt er met de meest betrokken partijen overleg plaats om tot een oplossing te komen voor het tentoonstellingsseizoen 2021 -2022.

Beide bonden hebben daarom besloten om de termijn waarbinnen het Facilitair Bureau bekend maakt welke tentoonstellingsaanvragen niet geaccepteerd zijn, met één maand te verlengen. De bekendmaking zal vóór 1 maart 2021 plaatsvinden.  

Tevens zijn KLN en NBS voornemens een commissie in te stellen die de opdracht krijgt onderzoek te verrichten naar het toekomstbestendig showen.  

29 januari 2021
Voorzitter KLN                                                Voorzitter NBS
Jan Dirk Nijkamp                                             Thom Laming

Bron: Kleindier Liefhebbers Nederland


Gerelateerde berichten

VPKV